Hovedsamarbeidspartnere:

Ber om utvidelse av regjeringens tiltakspakke til idretten

NRYF stiller seg bak NIFs tre nye forslag i forhold til tiltakspakken til idretten, og har også påpekt forhold som er særegne for hestesporten og som må tas i betraktning for rideklubbenes del.
NRYF stiller seg bak NIFs tre nye forslag i forhold til tiltakspakken til idretten, og har også påpekt forhold som er særegne for hestesporten og som må tas i betraktning for rideklubbenes del.
(02.04.2020) I tillegg til den etablerte kompensasjonsordningen innen idretten, har NIF kommet med forslag på tre tiltak til for å bedre løse idrettslagenes akutte likviditetsutfordringer. NRYF stiller seg bak disse forslagene, og har også fremført forhold som er særegent for hestesporten og som må tas i betraktning for rideklubbenes del.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Det er etablert en kompensasjonsordning på 600 millioner kroner for arrangementer som var planlagt i perioden fra 5. mars til og med 30. april 2020 og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene. Det er imidlertid klart at dette ikke er nok til å løse idrettslagenes akutte likviditetsutfordringer. NIF har derfor, i samarbeid med alle særforbundene og idrettskretsene, kommet med tre nye forslag til konkrete tiltak som de la frem tirsdag i en pressemelding. De tre nye forslagene går ut på følgende:

1. Full momskompensasjon for 2018 og 2019
Norsk idrett ber om at utbetalingstidspunkt for momskompensasjonsordningen for varer og tjenester for regnskapsåret 2019 fremskyndes, og at det gis full momskompensasjon både for regnskapsårene 2018 og 2019.

2. Frafall av leie av idrettsanlegg
Norsk idrett foreslår at myndighetene, som en del av dugnaden, ber kommuner og fylkeskommuner frafalle krav på leie av idrettsanlegg i den perioden idrettslagene er forhindret fra å benytte disse.

3. Rentekompensasjonsordning
Norsk idrett ber myndighetene om en rentekompensasjonsordning for anlegg eid av idrettslagene selv.

NRYF stiller seg bak NIFs forslag 
-Vi stiller oss fullt og helt bak NIF og deres forslag, men har i tillegg pekt på to punkter som er nødvendig for norsk ryttersport og som må bli inkludert, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer. – Mange rideklubber har private leieavtaler, det er få anlegg som er kommunalt eid. Bortfall av leiekostnader for offentlige idrettsanlegg i perioden med aktivitetsstopp vil derfor komme få rideklubber til gode. Det er derfor viktig at det utarbeides en løsning også for klubber som leier på det private markedet.

Drift av rideskoler baserer seg på bruk av hester. Det følger løpende kostnader ved disse også ved driftsstans.
Generalsekretæren fortsetter: -Et annet forhold som er unikt for ryttersporten, er at rideskoler i sin drift har faste kostnader som høy, kraftfôr og flis til hestene. Dette er kostnader som må dekkes både for å holde driften i gang og for å sikre den lovfestede hestevelferden. I andre næringer ville slike kostnader kunne oppfattes som variable kostnader. Den ytterste konsekvens av en likviditetsmangel ved klubbeide rideskoler ville være at det blir nødvendig å avhende eller avlive hestene. Dette vil stoppe driften totalt opp samt sette klubben i en vanskelig posisjon når det gjelder å gjenoppta driften senere da kjøp av skolehester er en betydelig investering. Rideskolene er et svært viktig grunnlag for rekruttering til denne sporten, og for å sørge for at disse rideskolene kan opprettholde sin drift, er det nødvendig at det tas hensyn til slike typer kostnader for denne typen driften.
Det må også understrekes at for privatdrevne rideskoler og ridesentre vil det være tiltakspakken for næringslivet som er aktuell i forhold til kompensasjon. Det er viktig at også denne inneholder det som for hestenæringen er faste utgifter for å ivareta hestevelferden.

NIF har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren. NIF vil presentere kartleggingen så snart resultatene er klare.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/