Hovedsamarbeidspartnere:

FEIs nye regler om ponnimåling

(07.02.2020) Under FEIs generalforsamling i november ble det fastslått nye regler for FEI-målinger av ponnier. Dette nye målesystemet er gjeldende fra 1. januar 2020, med visse overgangsregler. Reglene gjelder i utgangspunktet kategori I ponnier som starter internasjonale sprang-, dressur-, feltritt- og kjøreklasser, det vil si klasser med betegnelsene CSIP, CDIP, CCIP og CAIP.
Nytt målesystem fra 1. januar 2020
Ponnier som registreres for første gang i FEIs datasystem fra 1. januar 2020, skal i henhold til de nye reglene måles ved en offisiell FEI-ponnimåling før de kan starte ved internasjonale ponnistevner. Er ponnien 8 år eller eldre, vil den da bli sluttmålt innen FEI. Er den yngre enn 8 år, vil ponnien få et midlertidig sertifikat på 15 måneder.

Hvis hesten er høyere enn tillatt ponnimål, vil den ikke tillates målt på nytt under samme måling.

Hvis en ponni er høyere enn tillatt ponnimål, vil den utestenges fra alle FEI-ponnikonkurranser og registreres som hest dersom ønskelig. Den kan bli målt på nytt en gang samme år ved en annen offisiell måling, og en gang i året de to følgende årene. Den kan totalt bli målt fire ganger på tre påfølgende år.

Utgiftene til FEI-målingen tilfaller utøver enten man velger å FEI-måle ponnien i Norge eller i utlandet.

Gjelder i utgangspunktet kun kategori I ponnier
I utgangspunktet gjelder de nye reglene kun kategori I ponnier ved FEI-stevner. Hvis en kategori 2 startes på kategori I ponnienes premisser ved et FEI-stevne, gjelder dog de nye reglene også denne ponnien.

Kategori 2 og 3 ponnier som for eksempel starter Baltic Cup, Nordisk eller nasjonale klasser under Norwegian Horse Festival, Drammen Spring Tour, Indoor Epona eller Kingsland Oslo Horse Show eller tilsvarende nasjonale stevner i andre land, omfattes ikke av reglene.
NRYF oppfordrer ponnieiere til å tenke fremover i sesongen. Planlegger man internasjonal debut senere i sesongen med en ponni som er under registrering nå eller som ennå ikke er registrert i FEI, bør man følge med på når det er målinger og melde ponnien til dette så fort som mulig ettersom det vil arrangeres relativt få FEI-målinger både i Norge og i øvrige land.

Strenge krav til målingen
Med de nye FEI-reglene følger det omfattende og detaljerte krav til hvordan målingene nå skal gjennomføres. Det skal være en stor parkeringsplass, dagbokser, testbokser (for kontroll i henhold til FEI Equine Anti-doping and Controlled Medical Regulation), hardt underlag for mønstring i trav, et egnet område for longering og ridning, helst skjermet, samt muligheter for å ta røntgen-bilder.
Selve måleplassen skal være minst 3x3 m, gulvet må være flatt og lasermålt av godkjent myndighet med maks 2 mm avvik. Underlaget må ikke være glatt – plywood, jord, grus eller lignende ujevne flater er ikke tillatt. Videre skal man kunne unngå forstyrrelser eller distraksjoner, det skal være fullgodt lys og måleplassen må være skjermet.

Måleren må være en veterinær godkjent av FEI til utføre ponnimåling. De nye reglene fastslår videre at det ikke er tillatt at ponnien måles av en FEI-godkjent ponnimåler fra samme nasjonale forbund som ponnien er registrert i. Det skal også være tre stewarder til stede, hvorav minst en må være FEI-steward (innen en av disiplinene)

Ansvarlig person som ber om måling, vil få en invitasjon fra sitt nasjonale forbund med tid og sted. Det bes om at man er tilstede minst en time før for at ponnien skal få tid til å falle til ro.

Ponnien må ikke ha i seg ikke-tillatte substanser som er oppført på listene EPSL (FEI Equine Prohibited List) og EADCM (FEI Equine Anti-doping and Controlled Medical Regulation). Det kan bli tatt prøver under målingen.

FEI-veterinær kan ta DNA-prøve av enkeltponnier eller samtlige. Slike prøver vil ikke brukt til andre formål enn å identifisere ponnien.

Hva med ponnier som har FEI-pass fra før?
For ponnier som har FEI-pass fra før uten FEI-måling eller som har blitt målt ved FEI-stevne eller kontrollmålinger, gjelder overgangsregler frem til 1. januar 2023.

Hvis man har en ponni som har deltatt ved FEI-stevne i 2019 eller tidligere og som har et gyldig FEI-pass, men ikke er FEI-målt, vil ponnien dra nytte av nytte av disse overgangsreglene. For disse ponniene gjelder da en frist på tre år, det vil si frem til og med 31. desember 2022, til å måle ponnien i henhold til de nye reglene.

Ponnier som er målt ved et FEI-stevne eller kontrollmålt ved en FEI-kontrollmåling av to FEI måle-veterinærer i årene 2017-2018-2019, vil få et livstids FEI-målesertifikat. FEI har en liste over hvilke ponnier det gjelder, se denne linken. Noen ponnier som nå er norskeide kan stå under andre nasjoner enn Norge hvis de var registrert innen et annet nasjonalt forbund da målingen ble foretatt.

Ponnier som tidligere er målt ut ved FEI-stevner eller ved en FEI-kontrollmåling, vil tillates målt på nytt under en offisiell FEI-måling etter det nye systemet.

1.januar 2023 vil de nye reglene implementeres fullstendig. Det innebærer at alle ponnier fra den dato må ha et FEI-målesertifikat for å kunne starte ved et FEI-stevne.

Det norske reglement vil justeres slik at det ikke vil være nødvendig å måle en importert ponni som har FEI-målesertifikat på nytt igjen etter norske, nasjonale regler før stevnestart her i Norge. Et FEI-målesertifikat vil altså gjelde også ved nasjonale klasser her i landet.

Hva med ponnier som er FEI-registrert før 1. januar 2020 og som ikke har FEI-pass og/eller FEI-målesertifikat?
Noen ponnier er registrert i FEI, uten at de har FEI-pass eller er blitt FEI-målt ved stevne. FEI-pass er et krav ved internasjonale klasser i utlandet. Ved start i internasjonalt stevne i Norge kreves det i henhold til FEIs regler kun registrering i FEI, det er ikke krav om et FEI-pass. Det er kun hvis det arrangeres internasjonale stevner i Norge med Nations Cup (slike stevner betegnes med f.eks. CSIOP) at det kreves FEI-pass også for norske ponnier.

Siden de nye reglene til FEI implementeres fullstendig fra og med 1. januar 2023, vil det fra denne dato ikke lenger være mulig å starte med en ponni som kun er FEI-registrert og som ikke har FEI-målesertifikat ved CSIP/CDIP/CCIP/CAIP-stevner i Norge. For å kunne starte ved slike stevner, må ponnien fra det tidspunkt også ha FEI-målesertifikat. Når den har det, kan den fortsette å starte i slike klasser i Norge med sitt nasjonale pass, denne ordningen endres ikke.

Det gjelder også overgangsregler frem til og med 31. desember 2022 for ponnier som er registrert i FEI før 1. januar 2020 og som ikke har et FEI-målesertifikat i forbindelse med visse stevner. Dette gjelder deltagelse i EM, finalen av Pony Nations Cup og ved Pony Jumping Trophy Final. Disse ponniene vil bli FEI-målt ved disse stevnene. Hvis ponnien da er innenfor tillatte mål, vil ponnien få et FEI-målesertifikat ut fra sin alder.

To aktuelle målesteder i Norge
Det er de nasjonale forbundene som har ansvar for å organisere de offisielle FEI-målingene. NRYF har siden regelendringen kom, jobbet for å finne steder som tilfredsstiller de strenge kravene. Kravene vanskeliggjør det å arrangere målinger på mange steder.

Det er per dags dato to steder i Norge som er i en prosess for å få godkjent sitt anlegg, Bjerke Dyrehospital i Oslo og Melhus hesteklinikk. Grunnet den store administrasjonen rundt det å arrangere målinger, er det aktuelt å avholde målinger 1-2 ganger årlig på hvert sted.

Måling i Tyskland 22. februar og 23.februar kan være en mulighet for norske ponnier
Så langt er det kun noen nasjonale forbund som har fått godkjent steder for måling, deriblant Tyskland og Irland. Norges nærmeste naboland Danmark og Sverige jobber i likhet med Norge med å få godkjent sine alternativ. Det er tillatt at ponnier måles ved en offisiell måling i et annet land, og i den anledning har NRYF dialog med våre naboland om samarbeide rundt målinger da NRYF mener det er ønskelig med et nordisk samarbeid.

Det tyske og det irske forbundet har satt dato for hver sin måling i februar. NRYF har tatt kontakt med det tyske forbundet om hvorvidt det er mulig for norske ponnier å bli målt ved deres måling som skjer 22. februar (og muligens 23. februar) ved Warendorf. Det tyske forbundet er positivt innstilt til dette, men må ennå avvente inntil deres påmeldingsfrist 11. februar er gått ut før de kan si om det er plass for norske ponnier også.
  
Ta kontakt direkte med Heidi Nässelqvist i NRYF  på heidi@rytter.no dersom denne målingen kan være aktuell. Frist for å melde interesse for måling av norske ponnier i Tyskland er 10. februar.

Liste over tidligere registrerte/FEI-målte ponnier som vil få tilsendt FEI-målesertifikat finner du her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/