Hovedsamarbeidspartnere:

Les deg opp på endringene i forbuds- og karenstidsbestemmelsene

Gjør deg kjent med den reviderte listen over forbuds- og karenstid!
Gjør deg kjent med den reviderte listen over forbuds- og karenstid!
(30.12.2019) Har hesten din øyebetennelse – vet du karenstiden på kloramfenikol? Er det massasjedekkenet lov å bruke på stevnedagen? Forbuds- og karenstidsbestemmelsene er noe ryttere og ansvarlige personer skal være godt kjent med. Listen kan bli revidert flere ganger i året. Denne listen er gjeldende fra og med 01.01.2020 og håndheves inntil ny liste er vedtatt og trer i kraft.
Tekst: Det Norske Travselskap

De til enhver tid gjeldende karenstidsbestemmelsene vil være å finne på Det Norske Travselskap (DNT) sin hjemmeside www.travsport.no/hestevelferd. For enklere oppslag kan man også benytte den søk-baserte karenstidslisten på www.vetapp.no – merk at kun de vanligste preparatene er registrert der, og dersom man ikke finner preparatet må man kontrollere denne listen som til enhver tid er gjeldende, eller kontakte veterinær/DNT hvis man er i tvil.


Vesentlige endringer fra forrige forbuds- og karenstidsliste fremkommer med rød skrift, og dato for siste revidering står øverst på hver side.

Forbuds- og karenstidsbestemmelsene er todelt:
- A-listen inneholder substanser og behandlingsmetoder som er forbudt for konkurransehester.
- B-listen, karenstidslisten, består av liste over substanser og behandlingsmetoder som har en spesifikk karenstid før konkurranse.

Forbuds- og karenstidsbestemmelsene kan bli revidert flere ganger i året. Denne listen er gjeldende fra og med 01.01.2020 og håndheves inntil ny liste er vedtatt og trer i kraft.
De til enhver tid gjeldende karenstidsbestemmelsene vil være å finne på Det Norske Travselskap (DNT) sin hjemmeside www.travsport.no/hestevelferd. For enklere oppslag kan man også benytte den søk-baserte karenstidslisten på www.vetapp.no – merk at kun de vanligste preparatene er registrert der, og dersom man ikke finner preparatet må man kontrollere denne listen som til enhver tid er gjeldende, eller kontakte veterinær/DNT hvis man er i tvil.

Internasjonalt samarbeid
DNT er medlem i Nordic Equine Medication and Antidoping Committee (NEMAC) og European Horseracing Scientific Liason Committee (EHSLC).
DNTs Forbuds- og karenstidsbestemmelser er utarbeidet i samarbeid med de andre nordiske landene gjennom NEMAC.

Bestemmelser om medisinering og behandling
Hest som skal delta i konkurranse skal ikke utsettes for behandling som kan påvirke hestens prestasjonsevne eller temperament i negativ eller positiv retning. Det er ikke tillatt å delta i konkurranse med hest innenfor angitt karenstid

Hest skal kun behandles med legemidler som er tillatt å omsette og bruke i Norge i henhold til Forskrift om bruk av legemidler til dyr.
Hest skal kun tilføres reseptbelagte legemidler som er foreskrevet av veterinær til angjeldende hest. Unntak gjelder for legemiddel som skrives ut for vanlig forebyggende behandling av flere hester samtidig, eksempelvis parasittbehandling, som ikke behøver å være utskrevet til navngitt hest.

Injeksjon på hest skal utføres av veterinær, eller av den veterinæren har gitt forsvarlig opplæring og bemyndiget i hvert enkelt tilfelle, jf. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 15 og § 18 og Forskrift om bruk av legemidler til dyr.
Nedføring av nese-/svelgsonde og/eller infusjonsbehandling skal utelukkende utføres av veterinær. Unntak kan gjøres for opphold på klinikk der annet kvalifisert dyrehelsepersonell kan utføre slike prosedyrer på vegne av veterinæren.

Hest med kronisk sykdom som har behov for kontinuerlig medisinering, anses ikke å være i tilstrekkelig konkurransemessig stand, jf. Løpsreglementets § 4-7.

Helsekort og journalføring
Ansvarlig innmelder har ansvar for at alle behandlinger som medfører karenstid føres i hestens helsekort. Dato og klokkeslett for behandlingsstart og behandlingsslutt, virkestoff/preparatnavn/metode, mengde, administrasjonsmåte, karenstid og behandlers navn skal være ført jf. DNTs Antidopingreglement 2020, § 5. Pass og helsekort skal følge hesten til enhver tid. Mangelfull føring av helsekort anses som brudd på antidopingreglementet.

Om bruk av fôrtilskudd, inkludert urtebaserte tilskudd
Det bør legges til grunn at fôrtilskudd eller andre formuleringer og tilskudd som har, eller hevder å ha en effekt på hester er forbudt å benytte i forbindelse med konkurranse. Slike produkter er ikke underkastet kvalitetskontroll slik legemidler er, og det er ikke mulig for DNT å kontrollere, undersøke eller vurdere innholdet i slike produkter.

Forurensning med legemidler
Generelt må det utvises forsiktighet slik at hester som står på medikamentell behandling holdes i egen boks og får fôr med legemidler fra merkede medisinbøtter. Hester eller andre dyr på medikamentell behandling kan skille ut legemidler gjennom urin og avføring. Personer som håndterer hester må sørge for at legemidler de selv bruker ikke er tilgjengelig for hestene. Folk må ikke urinere i hestens miljø (boks, henger eller lignende) da legemidler utskilt i urin fra mennesker også kan opptas av hesten gjennom kontaminert fôr eller strø.

Klikk deg inn her for revidert forbuds- og karenstidliste per 1. januar 2020 her


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies