Hovedsamarbeidspartnere:

Nye regler om registrering og pass

Den nye hestepassforordningen fra EU medfører at mange hester vil måtte tilleggsregistreres hos et norsk passutstedende organ. (Foto: Carina)
Den nye hestepassforordningen fra EU medfører at mange hester vil måtte tilleggsregistreres hos et norsk passutstedende organ. (Foto: Carina)
(27.01.2016) En ny hestepassforordning fra EU medfører at det kommer nye regler om hesteregistrering og pass. Flere hester vil trenge tilleggsregistrering.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

De nye reglene kommer i kjølvannet av «hestekjøttskandalen» i 2013. Opplysninger om alle hester skal samles i et sentralt nasjonalt register og skal til enhver tid være oppdaterte. Hensikten er å øke mattryggheten. Forordningen skal også gjøre identifiseringen av hestene sikrere og sikre at man vet hvilke hester som er i landet til enhver tid.

Er hesten registrert hos et norsk, passutstedende organ?
For den enkelte hesteeier vil de nye reglene medføre at man må kontrollere i hestens pass om den er registrert hos et norsk, passutstedende organ. Det er ni slike i Norge; Norsk Hestesenter, Norsk Varmblod, Norsk Ponniavslforening, Det Norske Travselskap, Norsk Araberhestforening, Norges Jockeyklubb, Norsk Islandshestforening, Norsk Lipizzanerforening og Norsk Shagya araberforening.
Dersom man ikke finner opplysninger om dette i passet, bør hesteeier ta kontakt med det aktuelle passutstedende organet for informasjon om hva man skal gjøre.
De fleste sportshester innen ryttersporten er registrert i Norges Rytterforbund. NRYF er ikke et passutstedende organ, og forbundets register er kun et sportsregister. Dette innebærer at selv om hesten er registrert i NRYF, vil den måtte tilleggsregistreres.

Sjekk passet nå
De nye reglene innebærer at en god del importhester og norskfødte hester som er registrert hos et utenlandsk passutstedende organ, må tilleggsregistreres. Dette betyr at passet må sendes inn til det passutstedende organ i Norge som er aktuelt for hesten. Den norske forskriften som følger av EU-forordningen vil trolig tre i kraft senest 1. juli 2016. Da skal et nasjonalt register være på plass.
Mattilsynet oppfordrer hesteeiere til å undersøke hestepassene og vurdere å ta kontakt med aktuelle passutstedende organ allerede nå for å unngå lang ventetid på innsendte pass nærmere tidspunkt for forskriftens ikrafttreden. Fra det tidspunkt forskriften trer ikraft, gjelder det en 30 dagers frist for å tilleggsregistrere hesten.

Får tilbakevirkende kraft i Norge
De nye reglene er allerede trådt i kraft i både Sverige og Danmark. Reglene tolkes imidlertid litt ulikt i disse to landene. I Sverige gis reglene tilbakevirkende kraft, hvilket gjør at også tidligere importerte hester må tilleggsregistreres. I Danmark tolkes reglene til å bare omfatte hester importert senere enn 1. januar 2016. Mattilsynet varsler at de vil legge seg på den svenske tolkningen. – Mattilsynet har finlest forordningen og vurderer det slik at bestemmelsene ikke sier noe spesifikt om dette. Det er med andre ord rom for tolkning. Fortalen og formålet med forordningen sier allikevel klart at hensikten med det sentrale nasjonale registeret er å få en oversikt over alle hester som befinner seg i landet. Dersom dette skal oppnås, så virker det lite hensiktsmessig å kun registrere nye importhester. Mattilsynet tolker bestemmelsen om importhester derfor slik at alle hester som er permanent importert til Norge skal registreres i databasen til et norsk passutstedende organ og det sentrale nasjonale hesteregisteret så snart sistnevnte er etablert og forskriften trer i kraft, sier Fredrik W. Andersen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Du kan lese en mer utdypende artikkel om dette i det kommende nummeret av Hestesport.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies