Hovedsamarbeidspartnere:

Felles løft for hestenæringen i Norge

Landets viktigste hesteorganisasjoner har nå gått sammen om å gi hest i næring et skikkelig løft. Bildet er hentet fra Norsk Rikstotos hjemmeside.
Landets viktigste hesteorganisasjoner har nå gått sammen om å gi hest i næring et skikkelig løft. Bildet er hentet fra Norsk Rikstotos hjemmeside.
(03.09.2015) Norges fire ledende hesteorganisasjoner har slått seg sammen og fremmer nå konkrete tiltak i håp om å lette utfordringene som landets hestenæring står overfor. Onsdag denne uken ble rapporten overlevert Landbruks- og Matdepartementet.
Tekst: Sille Kasin

En hestenæring i vekst

Gjennom rapporten, som i fellesskap er utarbeidet av Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter, Norsk Jockeyklub og Det Norske Travforbund, går det frem at hestenæringen her til lands har vokst seg stor i løpet av de seneste 50 årene. Ifølge en undersøkelse som ble foretatt i 2012, teller antallet hester i Norge i dag rundt 125.000, og hestebransjen skaper om lag 12.500 årsverk. I tillegg går det frem at hestesporten representerer en meningsfull fritidssyssel og sosial verdi for mange hundre tusen nordmenn i alle aldre som knapt kan måles i kroner og øre.

En organisasjon å regne med

Vår egen organisasjon, Norges Rytterforbund (NRYF), feirer sitt 100-årsjubileum i 2015 og omfatter per i dag grenene sprang, dressur, feltritt, distanse, kjøring, voltige, funksjonshemmede, mounted games og islandshest. Bare i løpet av en tiårs periode er antallet medlemmer i NRYF fordoblet, og per i dag er de om lag 36.000 medlemmene fordelt på 380 klubber i 17 kretser. Sprangridning er den klart største av de ni ulike grenene.

Vekst gir utfordringer

Men med veksten innenfor hestenæringen kommer også utfordringer, slår rapporten fast. Norske hesteraser er i ferd med å dø ut, galopp- og travsporten har over tid opplevd stagnasjon og tilbakeslag, og etter hvert som antallet hobbyhester øker, øker også utfordringene knyttet til dyrevelferd. Rammevilkårene for barn og unge som driver med hest er ikke gode nok, og arbeidet med hest og folkehelse må også styrkes. I tillegg gjør nødvendige investeringer sitt til at mange samfunnsnyttige hestebedrifter sliter økonomisk. Norske politikere enes om at overskuddet fra spill skal tilfalle ideelle formål, men like fullt opplever Stiftelsen Norsk Rikstoto, hestesportens eget spillselskap, at 20 % av spillinntektene årlig havner i statskassen gjennom den såkalte totalisatoravgiften. Konkurransen fra andre nasjonale og internasjonale spillselskaper er også økende.

Et konkret løft for norsk hestenæring

Rent konkret foreslår derfor de fire hovedaktørene innenfor hestesporten i Norge nå at midlene som per i dag utgjør totalisatoravgiften, heller tilfaller hestenæringen selv. Årlig vil dette utgjøre om lag 130 millioner kroner. Slik vil alle aspekter innenfor hestebransjen kunne styrkes også i fremtiden, konkluderes det med i rapporten.

Sammen er vi sterke

I samtale med Hestesport i forbindelse med fremleggingen av rapporten om hest i næring påpeker NRYFS egen generalsektretær, Ellen Damhaug Scheel, hvor verdifullt samarbeidet mellom de ulike aktørene i hestenæringen er. Hun trekker også frem viktigheten av å synliggjøre NRYF som organisasjon:

- Det er viktig at vi står sammen, for nettopp da er vi som kjent sterke. Det at vi som representanter for de fire ledende hesteorganisajsonene i Norge nå går ut felles, gir et ekstra trykk. Vi hadde et meget konstruktivt møte med statssekretæren i Landbruks- og Matvaredepartementet. Innledningsvis fikk alle ti minutters taletid der vi presenterte oss og skisserte hva vi stod for. Statssekretæren ble synlig imponert over at NRYF er representert i alle fagmiljøer, og ikke minst over hvor stor medlemsmassen vår er. Om lag 36.000 medlemmer er et anselig tall i norsk idrettssammenheng. Det at vi er representert i alle fylker, var for eksempel ukjent for henne. Dette minner oss i NRYF om at vi i enda større grad må synliggjøre oss, vi må minne politikerne våre om at vi faktisk finnes og hvem vi er. Her har vi en spennende og viktig oppgave, avslutter generalsekretæren.

Les rapporten om hest i næring i sin helhet: 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo