Hovedsamarbeidspartnere:

Nye krav ved slakting av hest

(07.11.2013) Animalia, Norwegian Meat and Poultry Research Centre, melder i dag om viktige endringer i dokumentasjonskravet i forbindelse med slakting av hest.
EUs hygienepakke ble innført som norsk forskrift fra 1. mars 2010. Dette innebærer blant annet et krav om at informasjon om dyret som skal slaktes, såkalt matkjedeinformasjon, skal være kjent før slakting.

Alle helseopplysninger og all medisinbruk er en sentral del av matkjedeinformasjonen. Hygienepakkens krav er at dette skal foreligge hos slakteri og kjøttkontroll 24 timer før slakting. Hittil har Mattilsynet gitt dispensasjon fra denne delen av kravet, men for hest opphører denne dispensasjonen fra 1. desember 2013.

Fra 1. desember 2013 er det et absolutt krav at kopi av originalt hestepass og helsekort skal være slakteriet i hende senest 24 timer før hestens ankomst til slakteri. Originalt hestepass og helsekort må i tillegg følge hesten ved ankomst. Unntak fra kravet om at det skal foreligge 24 timer før kan bare gis ved nødslakt. Da skal det oversendes så raskt som mulig og senest 24 timer etter slakting.

Kopi av dokumentene kan sendes per post, som fax eller som vedlegg til e-post. Dette må avtales med slakteriet i det enkelte tilfellet.

Originalt pass skal dokumentere at hesten ikke er behandlet med medikamenter som ikke er godkjent brukt på dyr i hestefamilien. Helsekortet skal dokumentere alle helsehendelser og all medikamentbruk.

Mangel på matkjedeinformasjon eller bruk av ikke godkjente medikamenter medfører at slaktet kasseres og destrueres på eiers bekostning dersom hesten sendes til slakt.

Kontakt Animalia:
Ola Nafstad, fagdirektør
Mobil: 908 55 568
Epost: ola.nafstad@animalia.no
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies